Vedtekter

Vedtekter


Stokkelandsskogen velforening

Stiftet 28.11.2013


§ 1. Formål


Stokkelandsskogen vel er en partipolitisk nøytral forening som har til formål å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser. Velforeningen skal i sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og bomiljøer og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av området.


Velforeningen tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og velområdet. Velforeningen representerer befolkningen i sitt område overfor kommunen og andre offentlige instanser. Foreningen skal ivareta velområdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor andre instanser og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser.


Velforeningen skal opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og holde seg orientert om de planer som foreligger for området på kort og på lang sikt. Velforeningen skal arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet og samarbeide med disse om saker av felles interesse.  

Velforeningen er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon.


§ 2. Velområdets geografiske avgrensning


Velforeningens geografiske område er definert som boligfeltene i Stokkelandsskogen. Det vil si alle som kjører inn til sin bolig inn høyskoleveien. 


§ 3. Juridisk person


Velforeningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


§ 4. Medlemskap og stemmerett


§ 4.1  Enhver husstand innen området som er definert, kan bli medlem av foreningen. Husstand defineres som eier(e) av egen bolig, beboer(e) som er leietakere, eller eier(e) av bolig som er utleid. Vedkommende husstand må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt.


§ 4.2. Medlemmer som flytter og dermed selger sin bolig, eventuelt selger sin utleiebolig i foreningens område, trer automatisk ut av foreningen.


§ 4.3. Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent.


§ 5. Regnskaper og regnskapsår


Velforeningens regnskapsår skal følge kalenderåret. Revidert regnskap skal legges fram for medlemmene hvert år.


§ 6. Årsmøter


Velforeningens høyeste myndighet er årsmøtet.  Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utløpet av 1. kvartal og bekjentgjøres senest 4 uker før møtet.  


Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmer senest 14 dager før møtet sammen med dagsorden, styrets beretning og årsregnskap for siste kalenderår, samt innkomne forslag.  


Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.


Årsmøtet ledes av velforeningens leder eller en møteleder valgt av årsmøtet.


Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, og 2 til å undertegne protokollen og tellekorps
 3. Styrets beretning
 4. Årsregnskap med revisjonsberetning
 5. Budsjett for kommende år – herunder fastsettelse av kontingent og planer for kommende år/styrets handlingsprogram
 6. Det geografiske nedslagsfeltet for velforeningen
 7. Innkomne forslag
 8. Valg av
  • Leder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • Revisorer for 1 år
  • Valgkomite med 3 medlemmer for 1 år


Leder og styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, men slik at halvparten av styret er på valg hvert år. Gjenvalg kan finne sted.  


Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle vedtak fattes med simpelt flertall, såfremt ikke annet er bestemt.  


Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt behandling av årsberetning og regnskap. 


Avstemming skal skje skriftlig når det er mer enn 1 kandidat til et verv eller når en representant på årsmøtet krever det.  Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.


§ 7. Ekstraordinært årsmøte


Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 10% av medlemmene skriftlig forlanger dette.  Innkallingen må skje på samme måte som for ordinære årsmøter og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet.  Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt innkallingen.


§ 8. Styret


Styret skal bestå av

 • Leder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • 2 styremedlemmer 
 • 2 varamedlemmer


Styret konstituerer seg selv.


Styret forestår den løpende drift og ledelse av vellet på grunnlag av vellets vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet. 


Styret er beslutningsdyktig når leder, samt minst 2 av de øvrige styremedlemmer eller varamedlemmer er til stede.  Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.


Leder innkaller til styremøte.  Styret kan også innkalles av tre styremedlemmer i fellesskap.  Alle styrets medlemmer skal i tilfelle være varslet om dette.  


Saksdokumenter skal så langt det er mulig være utsendt på forhånd. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.


Velforeningen forpliktes av leder eller ved dennes forfall av sekretær sammen med et av de øvrige medlemmer av styret. Alle utbetalinger skal være anvist av leder eller ved dennes forfall av sekretær sammen med et av de øvrige medlemmer av styret.


Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomisk forpliktelse for velforeningen uten etter vedtak på årsmøtet.


Styret oppnevner dessuten de utvalg eller komiteer som det er behov for.  Leder i slike komiteer bør være medlem av styret.  Unntatt herfra er valgkomiteen.


§ 9. Medlemsmøter


Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som befolkningen bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og høre medlemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om slike møter fra kommunen.


Eventuelle avstemminger på slike møter er veiledende for styret ved den videre behandling av saken.


§ 10. Samarbeid


Velforeningen bør arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet og bør ha et nært samarbeide med disse. Om nødvendig koordinerer vellet slik virksomhet.


Velforeningen må opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og delta på de orienterings- og informasjonsmøter som blir holdt for å bli kjent med de planer som foreligger for området på kort og på lang sikt.


Velforeningen bør stå i nær kontakt med nabovellene og samarbeide med disse om saker av felles interesse.  


§ 11. Vedtektsendringer


Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet. Forslagene må være innkommet til styret innen 2 måneder for årsmøtet og kunngjøres sammen med innkalling til dette.


Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall når minst 10% av medlemmene er til stede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel.  Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.


§ 12. Æresmedlemmer


Årsmøtet kan etter innstilling fra styret utnevne til æresmedlemmer personer som gjennom lengre tid og/eller etter spesielt god innsats for vellet, har gjort seg fortjent til dette.


§ 13. Oppløsning


Forslag om oppløsning av vellet må behandles på 2 påfølgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall med minst 25% av medlemmene til stede.


Disponering av vellets midler og eiendeler bestemmes med simpelt flertall på det andre årsmøtet og skal anvendes til tiltak til beste for velområdet.


Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. 


Dersom intet bestemmes på nevnte årsmøte overlates midlene og eiendelene til Kristiansand kommune som kan disponere disse til formål til beste for vedkommende velområde.


Vellets arkiver skal overlates kommunens bibliotek for oppbevaring.


§ 14. Ikrafttreden


Disse vedtekter er fastsatt på årsmøtet den 25.04.2019, sist revidert på årsmøtet 25.04.2019 og trer i kraft fra samme dato.

Finn oss

Stokkelandsskogen vel

v/ Irmelin Holteberg

Kvernstien 31

4643 Søgne

Copyright © All Rights Reserved